GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

I. -  Správce osobních údajů  se sídlem v Přešticích, Zahradní 793 , IČ: 03045692, DIČ: CZ03045692, Společnost zapsaná v obchodním rejstříku  C 29830 vedená u Krajského soudu v Plzni , (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. -  Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. -  Zdroje osobních údajů:

přímo od subjektů údajů

velkoobchod

distributor

veřejně přístupné rejstříky,

seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

IV. -  Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování:

adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti, pohlaví, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, emailová adresa a jiné obdobné informace)

popisné údaje (např. bankovní spojení, datum)

další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

V. -  Kategorie subjektů údajů:

zákazník správce

dodavatel služby

jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

VI. -  Kategorie příjemců osobních údajů:

zpracovatel

státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

VII. -  Účel zpracování osobních údajů

účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

jednání o smluvním vztahu

plnění smlouvy

ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)

archivnictví vedené na základě zákona

plnění zákonných povinností ze strany správce

ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

VIII. -  Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

IX. -  Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

X. -  Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

 

XI. -  Provozovna

 

Adresa: TOP-STAV Přeštice s.r.o. Zahradní 793, Přeštice, 334 01

IČ: 03045692

DIČ: CZ03045692

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.